API là gì ?

API là viết tắt của cụm từ Application Programming Interface (dịch ra là: giao diện lập trình ứng dụng). API hỗ trợ mạnh mẽ trong việc tái […]

Xem thêm...
1 2