Web Server là gì ?

Web Server (máy chủ web) có thể hiểu là máy chủ vật lý hoặc một phần mềm máy tính dành cho các dịch vụ web. Xem thêm Web…