Nếu bạn có điều gì cần trao đổi về nội dung hoặc hợp tác thì có thể liên hệ với tác giả Học Bạn .vn qua các hình thức dưới đây. Cái nào cũng được, thường thì nhắn qua facebook cá nhân thì nhanh và đơn giản nhất.

Tham gia nhó WordPress Cơ Bản để giao lưu, học hỏi và tìm cá nhân/ đơn vị giải quyết vấn đề của bạn về WordPress.